Estadístiques

dilluns, 9 de març del 2020

L'HORT DE L'INSTITUTRAVENETS 
El nostre centre disposa d’un hort que està gestionat pels alumnes de l’optativa d’hort de 4t d’ESO, els alumnes gestionen l’hort i la venta dels seus productes entre el professorat del centre. Des d’aquesta optativa també es treballen aspectes vinculats amb el medi ambient i l’alimentació i les matemàtiques administratives.

ENCIAM MARAVELLA
L'hort escolar ha esdevingut en aquest últims temps un element integrat mes dels centres educatius i s'ha convertit en un espai més dels recursos físics dels centres, com podrien ser les aules taller, els laboratoris o la sala d'informàtica. A més esdevé un recurs amb amplies capacitats pedagògiques en diferents àmbits ja sigui com element integrador per a grups amb necessitats educatives especials com punt central del projecte educatiu, com precursor de matèries  o temes transversals, com element de recolzament curricular, o com precursor del treball cooperatiu, entre d'altres. No es pot dubtar de la potent eina educativa i integradora que suposa un hort escolar. 

L'hort és una molt bona eina per treballar aspectes d'educació transversals com l'educació ambiental, ja que aquesta engloba i es poden treballar temes com el consum i les seves opcions, l'alimentació, el reciclatge i valors com la solidaritat, l'equitat, la valoració i el coneixement de diferents feines i cultures, el respecte i estima pel medi. A més fa que els alumnes adquireixin una sèrie d'habilitats socials, com els criteris de consum, salut i alimentació, que podran ser aplicades fora i dins de l'àmbit educatiu. 
PESOLERA

Els horts i espais naturals als centres tenen una important influència sobre l'ambient i rendiment del centre, de la mateixa manera que altres factors com les zones enjardinades, la llum, el mobiliari, el nivell de contaminació acústica, la climatització i d'altres factors físics i ambientals. La combinació correcta de tots aquest elements està comprovat que provoquen una influència positiva sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge millorant el rendiment d'alumnes i docents. A la part específicament mediambiental lògicament també milloraran els processos educatius ambientals.

Per mitjà del treball en l'hort poden desenvolupar-se moltes capacitats contemplades en els objectius educatius generals  de l'educació secundaria.


Cada any participem al Mercat dels Productes de l’Hort, que promou l’Ajuntament de Girona, i que aquest any es fa al 12 de maig al Mercat del Lleó.


BROCOLI

MERCAT DELS PRODUCTES DE L'HORT


ODS (OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE)Els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) són 169 fites per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Els governs, a través de Nacions Unides, s'han compromès a assolir-los l’any 2030 i, per tant, caracteritzaran les polítiques dels propers 15 anys.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015.
Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.
Els 17 ODS és concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució. Els indicadors seran establerts per la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides l’any 2017.
Els ODS són el resultat d’un procés de negociació que es va dur a terme després de la Cimera de Rio+20 (2012), partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
Els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l’acció, concisos, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicables a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament. El nostre centre es proposa de treballar els ODS des de les diferents matèries.
Per a més informació:

MISSIÓ APILO XII


“Les piles, a l’Apilo de l’escola”

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de piles i acumuladors Ecopilas, ERP, UNIBAT i Ecolec, organitzen el concurs de recollida de piles, dirigit als centres educatius de Catalunya.

Les piles i acumuladors, son dispositius que contenen substàncies químiques al seu interior que al reaccionar entre elles, generen electricitat. Aquestes substàncies químiques son molt contaminants i poden fer malbé el medi ambient, per això és important que un cop esgotades es reciclin. Si les reciclem, protegim el medi ambient i estalviem recursos.

El nostre centre s’ha convertit en un punt de recollida de piles.

QUE PODEM POSAR DINS EL COET: piles botó i estàndard i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, càmeres de vídeo i eines portàtils.
Per més informació: www.apilo.cat